http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

Boleyn one for all : พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนวัดเกาะโตนด จ.จันทบุรี

ชื่อโครงการ : Boleyn one for all : พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนวัดเกาะโตนด จ.จันทบุรี
ชื่อองค์กร : Boleynhealthy
เกี่ยวกับองค์กร : กราโนล่า (Granola Grains) ธัญพืชอาหารเพื่อสุขภาพ
รูปแบบโดยย่อ :
Boleyn ได้จัดกิจกรรม CSR พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน เพื่อมุ่งเน้นสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลให้ดีขึ้น โดยการซ่อมแซมห้องน้ำและปรับปรุงสนามกีฬาของโรงเรียน โครงการ Boleyn One for All ได้ถูกจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนวัดเกาะโตนด จังหวัด จันทบุรี

รายละเอียด :

Boleyn One for All Boleyn ได้จัดกิจกรรม CSR พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน เพื่อมุ่งเน้นสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลให้ดีขึ้น โครงการ Boleyn One for All ได้ถูกจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนวัดเกาะโตนด จังหวัด จันทบุรี โดยกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมในการพัฒนาโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่เป็นพนักงานภายในองค์กรของเราซึ่งเป็นนักศึกษาจำนวน 30 คน และความช่วยเหลืออีกบางส่วนจากผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ มีการพัฒนาไปในส่วนของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของห้องน้ำภายในโรงเรียนให้มีความสวยงาม และถูกสุขอนามัยมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการทาสีลานกิจกรรมเป็นเกมบนพื้นถนน เพิ่มความสวยงามให้กับพื้นที่ว่าง และเป็นกิจกรรมยามว่างสำหรับเด็กนักเรียนเพื่อความสนุกและเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กอีกด้วย 

นอกจากนี้ เรายังได้ทำการตีกรอบสนามกีฬา ฟุตซอล และ บาสเก็ตบอล เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนได้ออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น โดยทางองค์กรของเรามีความคาดหวังว่านักเรียนในโรงเรียนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่มากก็น้อย ภายหลังการพัฒนาดังกล่าว และขอขอบคุณทางโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้ทางองค์กรได้เข้าไปมีส่วนช่วยในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน มา ณ ที่นี้ด้วย กิจกรรม Boleyn One for All จัดขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม โดย Boleyn เป็นธุรกิจจำลองที่เกิดจากการรวมกลุ่มของนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการระหว่างประเทศ (IB) สถาบันเทคโนโลยีฯไทย-ญี่ปุ่นเพื่อการเรียนรู้จากการทำงานจริง โดยองค์กรของเราจำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร และขนมเพื่อสุขภาพ โดยสินค้าหลักเป็นกราโนล่า เนื่องด้วยความที่เป็นธุรกิจจำลองที่ยังเติบโตไม่มากและขาดฐานเงินทุนที่มากเพียงพอ ดังนั้น กิจกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นมาไม่ได้หากขาดแรงสนับสนุนที่มากพอ 

โดยผู้สนับสนุนในครั้งนี้ ได้แก่ บริษัท Cellumax , บริษัท Mitsumaru , คุณนพดล ธรรมนิติเวทย์ , และผู้บริจาคทุกท่าน โดย Boleyn ขอแสดงความขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย สุดท้ายนี้องค์กรของเรามีความยินดี เป็นอยากมากที่ได้รับการสนับสนุนมากมายในการทำ กิจกรรมเพื่อสังคม และคาดหวังแรงสนับสนุนเช่นนี้อีก ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในภายภาคหน้า

aphondaworathan