http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
ข่าว CSR

ไทยพีเจ้นร้อยฝันปันสุข ปีที่ 5 : โครงการสนับสนุนงบการทำกิจกรรมเพื่อสังคมของนักศึกษา

ชื่อโครงการ : “ไทยพีเจ้นร้อยฝันปันสุข ปีที่ 5"
ชื่อองค์กร : บริษัทไทยพีเจ้นจำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผู้ผลิตขวดนมและจุกนมสำหรับทารก

รายละเอียด :
โครงการ “ไทยพีเจ้นร้อยฝันปันสุข ปีที่ 5” เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาที่สนใจทำกิจกรรมเพื่อสังคม จากทุกมหาวิทยาลัยได้เขียนโครงการเพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ โดยโครงการที่จัดทำขึ้นจะต้องมีรูปแบบด้านการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างอาคารเช่น ห้องสมุด สนามเด็กเล่น สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษารวมถึงอุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียนที่ขาดเคลนในถิ่นธุรกันดาร เพื่อเปิดโอกาสในนักเรียนในพื้นที่ที่ขาดแคลนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น

บริษัทฯ มุ่งหวังให้เกิดการดำเนินการร่วมกันระหว่างบริษัทฯกับมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยเพื่อให้ทั้งพนักงานและนิสิตนักศึกษาได้มีจิตอาสารวมถึงให้การช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสมากกว่าและเกิดการแบ่งปันขึ้นในสังคม

หากนิสิตนักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยของท่านสนใจสามารถส่งรายละเอียดการดำเนินโครงการมายังคณะทำงานด้านCSR ของบริษัทฯ ติดต่อ นางสาวลัดดาวรรณ เคียงกลาง ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00น.-16.00น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-3131360-122 หรือ 175
e-mail : laddawan.khiangklang@pigeon.com
aphondaworathan