http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

พีรพัฒน์ เทคโนโลยี : Peerapat Cares

ชื่อโครงการ : Peerapat Cares
ชื่อองค์กร : บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : บริษัทพีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ คือผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ด้านทำความสะอาด ดำเนินธุรกิจมากกว่า 35 ปี
เว็บไซต์ : https://www.peerapat.com/

รูปแบบโดยย่อ :
Peerapat Cares เป็นโครงการ CSR ที่ บ.พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนเจตนารมณ์ในการดำเนินงาน ของ มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึ กอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ม.ศพอ.) ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียด :
บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) คำนึงถึงการตอบแทนคืนสู่สังคมในหลายบริบท ในปี 2562-2563 นี้ โครงการที่เราให้ความสนใจ และมองเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย คือ การช่วยเหลือ ให้ผู้พิการในทุกๆ ประเภท สามารถมีโอกาสทำงาน หาเลี้ยงชีพตนเองได้ โดยไม่เป็นภาระให้กับคนในครอบครัว และสังคมภายนอก จากปณิฐานในจุดนี้เอง จึงเป็นที่มาของโครงการ Peerapat Cares ซึงให้การสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึ กอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ม.ศพอ.) ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ซึ่งวัตถุประสงค์ในการให้การสนับสนุนของบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้คนพิการ ให้ได้มีโอกาสทำงานในสายอาชีพที่ตรงกับความถนัด ตามศักยภาพที่ตนเองมี สามารถเลี้ยงชีพตนเองได้
2. เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของ บ.พีรพัฒน์ฯ อย่างแน่ชัดที่ให้การสนับสนุนคนพิการให้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกับผู้อื่นในการประกอบอาชีพ
3. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและพระราชบัญญัติการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ให้หน่วยงานเอกชน รับคนพิการเข้าทำงาน เช่นเดียวกับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
aphondaworathan