http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

แคนนอน "ปันสุข" ดูแลกันและกัน พื้นที่ จ.นครราชสีมา

ชื่อโครงการ : แคนนอน "ปันสุข" ดูแลกันและกัน พื้นที่ จ.นครราชสีมา
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ๊นเตอร์ แฟ็ก สแกนเนอร์ กระดาษปริ้นรูป
 
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานนครราชสีมา มอบตู้ปันสุข เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจในการต่อสู้กับสถานการณ์โควิด 19 และเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งการแบ่งปันให้เกิดในชุมชนอย่างยั่งยืน ในเขตพื้นที่ จ.นครราชสีมา

รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ฝ่ายงาน CSR ได้มอบตู้ปันสุขและเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 3 ตู้ ให้กับ ที่ว่าการอำเภอสูงเนิน โรงพยาบาลสูงเนิน ชุมชนตำบลนากลาง โดยมีนายอำเภอสูงเนินเป็นผู้รับมอบเพื่อส่งมอบให้กับหน่วยงานและชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 ซึ่งมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อน มีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ทำให้มีองค์กรทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมแรงร่วมใจกัน ต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคหน้ากากอนามัย เครื่องอุปโภค บริโภค รวมทั้งสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

สำหรับโครงการ แคนนอน “ปันสุข" ดูแลกันและกัน มีแนวคิดการแบ่งปันสิ่งที่มีให้แก่กัน โดยการนำตู้ปันสุขไปตั้งตามจุดต่างๆ และเปิดให้ "ผู้ให้” และ "ผู้รับ” ได้แบ่งปันส่งต่อความห่วงใยกัน เพียงเป็นผู้หยิบสิ่งของเข้าไปใส่หรือหยิบออกมาแต่จำเป็น เพื่อนำไปดำรงชีพในช่วงวิกฤตนี้ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรักความสามัคคีระหว่างกันและเป็นการสร้างวัฒนธรรมการแบ่งปันดูแลกันและกัน โดยนายอำเภอสูงเนิน กล่าวขอบคุณและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับมอบ “ตู้ปันสุข” จาก บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อส่งมอบให้กับหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่นครราชสีมา ซึ่งตู้ปันสุขนี้มีประโยชน์และมีความหมายสำหรับชุมชนทั้งด้านการดำรงชีวิตและด้านจิตใจ จึงขอขอบคุณที่ให้โอกาสที่ดีๆ กับชุมชนในครั้งนี้
aphondaworathan