http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

มอนเดลีซ ประเทศไทย รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะกำลังสำคัญสนับสนุนภาคการศึกษาไทย ผ่านโครงการโรงเรียนสุขหรรษา

ชื่อโครงการ : มอนเดลีซ ประเทศไทย รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะกำลังสำคัญสนับสนุนภาคการศึกษาไทย ผ่านโครงการโรงเรียนสุขหรรษา
ชื่อองค์กร : บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด
รูปแบบโดยย่อ :
มอนเดลีซ ประเทศไทย รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 ในฐานะกำลังสำคัญสนับสนุนภาคการศึกษาไทย ผ่านโครงการโรงเรียนสุขหรรษา (Joy Schools)
รายละเอียด :

บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นการยกย่องบุคคล องค์กร และหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงฯ และภาคการศึกษาของไทย

โดย มอนเดลีซ ประเทศไทย ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน 89 องค์กรที่ได้รับรางวัลในปีนี้ จากการดำเนินโครงการโรงเรียนสุขหรรษา (Joy Schools) ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กรที่จัดขึ้นเพื่อมุ่งส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลน เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 8 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ที่ได้ขยายขอบเขตการดำเนินโครงการไปในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งหมด 5 ประเทศ นอกจากนี้ มอนเดลีซ ประเทศไทย ยังได้มอบเงินทุน พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา อาทิ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ให้แก่โรงเรียนในโครงการสุขหรรษา (Joy Schools) และนักเรียนทุนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวมมูลค่ากว่า 4.9 ล้านบาท เพื่อเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในประเทศไทย ซึ่งนับเป็นกำลังสำคัญช่วยขับเคลื่อนพันธกิจของกระทรวงศึกษาธิการ

มอนเดลีซ ประเทศไทย ได้เริ่มดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุขหรรษา (Joy Schools) นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสุขภาวะที่ดี ให้แก่เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลน ผ่าน 3 แนวคิดหลักของโครงการฯ ได้แก่ การให้ความรู้ด้านโภชนาการ การรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ และการออกกำลังกายสม่ำเสมอ ผ่านการจัดกิจกรรมและโครงการย่อยต่างๆ เช่น โครงการอาหารเช้าสุขหรรษา (Joy Breakfast) ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนให้เยาวชนไทยตระหนักถึงความสำคัญของอาหารเช้าผ่านสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบเอ็ดดูเทนเมนต์ พร้อมมอบเงินทุนสนับสนุนเพื่อเป็นงบประมาณในการจัดหาอาหารเช้าที่ครบ 5 หมู่

โครงการสร้างอาหารสุขหรรษา (Growing Joy) ที่มุ่งเน้นการสร้างแหล่งอาหารที่เป็นประโยชน์ในโรงเรียนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรม Joy Sharing Day ซึ่งเป็นวันแห่งการแบ่งปันความสุขที่พนักงานจิตอาสาของบริษัทฯจะเดินทางไปยังโรงเรียนในโครงการเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน ปรุงอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ สร้างสรรค์ความรู้ ความแข็งแรง และความสนุกสนาน ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายทั้ง งานศิลปะ สอนทำอาหาร และสอนกีฬาประเภทต่างๆ ในปัจจุบันโครงการโรงเรียนสุขหรรษา ได้สนับสนุนโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 14 แห่ง รวม 26 ทุน และได้มีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนกว่า 3,500 คน ทั่วประเทศไทย

aphondaworathan