http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

วินเนอร์กรุ๊ป : มอบหน้ากากอนามัยและ Nature valley ให้กับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ชื่อโครงการ : วินเนอร์กรุ๊ป : มอบหน้ากากอนามัยและ Nature valley ให้กับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
ชื่อองค์กร : บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
รูปแบบโดยย่อ :
รายละเอียด :

วันที่ 24 กันยายน 2563 บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) นำหน้ากากอนามัยจำนวน 9 ลังและ Nature valley จำนวน 30 ลัง ไปมอบให้กับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พันตำรวจโทหญิง เสาวณีย์ เรืองสุภาภิชาติ รองผู้กำกับการ 7 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยมีทีมบัญชีและการเงิน เป็นตัวแทนในการบริจาค ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน คุณครูและตำรวจบริเวณแนวชายแดนภายในโรงเรียนทุกๆคน ปลอดภัยและห่างไกลจาก โควิด – 19 ที่กำลังระบาดอยู่แถวชายแดนของเรา

โรงเรียน ตชด ตั้งขึ้นเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร และด้อยโอกาสทางการศึกษาได้รับโอกาสเช่นเดียวกับเด็กนักเรียนในเขตเมืองหรือเขตชนบท กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้พัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานใหม่สำหรับการให้การศึกษาเด็กและเยาวชนตามแนวชายแดนและถิ่นทุรกันดาร โดยกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน คือ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดโอกาสของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ไกลคมนาคมหรือเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาด้านความมั่นคงให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพ และเพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนและคุณครูในแนวชายแดน วินเนอร์จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา

aphondaworathan