http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

แคนนอนมอบของขวัญวันเด็กให้เด็กในชุมชน จ.นครราชสีมา

ชื่อโครงการ : แคนนอนมอบของขวัญวันเด็กให้เด็กในชุมชน จ.นครราชสีมา
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ๊นเตอร์ แฟ็ก สแกนเนอร์ กระดาษปริ้นรูป
 
รูปแบบโดยย่อ :
ด้วยเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี รัฐบาลไทยกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ โดยได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงความสำคัญของเด็กๆ ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อประเทศชาติ ที่จะเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ที่จะช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง เด็กควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนพื้นฐานด้านการศึกษาเรียนรู้และได้รับสิ่งที่เป็นขวัญกำลังใจ

รายละเอียด :
สำหรับปีนี้กิจกรรมวันเด็กไม่ได้จัดเนื่องจากติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ แต่เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้เด็กและเยาวชนในชุมชน บริษัทจึงได้มอบของขวัญ อุปกรณ์การเรียน และขนมให้กับหน่วยงานท้องถิ่นและโรงเรียนในชุมชน ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เพื่อส่งมอบให้เด็กๆ ในชุมชนต่อไป ซึ่งสถานที่ที่บริษัทฯ มอบมีดังนี้
1) โรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ
2) โรงเรียนบ้านนาใหญ่
3) โรงเรียนบ้านนากลางสามัคคี
โดยมีคุณถิ่น เติบสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง เป็นผู้นำในการส่งมอบของขวัญในครั้งนี้

aphondaworathan