http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
ข่าว CSR

กลุ่มบริษัทในเครือ AGE Group คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

ชื่อองค์กร : บริษัท เอเชียกรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (ขนส่งทางน้ำ – ขนส่งทางบก – ท่าเรือ – คลังสินค้า ) แบบครบวงจร
เว็บไซต์ : www.agecoal.com

รายละเอียด :
นางสาวปณิตา ควรสถาพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จํากัด หรือ AGEM ผู้นำเข้าและจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) และให้บริการด้านโลจิสติกส์ทั้งทางบกและทางน้ำอย่างครบวงวจร รับโล่และเกียรติบัตรในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW) และ CSR-DIW Continuous ประจำปี พ.ศ. 2564 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทในเครือ AGE Group ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างเกื้อกูล CSR-DIW คือโครงการส่งเสริมสถานประกอบการรวมพลังสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works: CSR-DIW)

ซึ่งโครงการนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอได้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสามารถดำเนินกิจการร่วมกับชุมชน และได้รับการยอมรับจากชุมชนรอบข้าง อันจะเป็นการเพิ่มพูนขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับภาคธุรกิจ ทั้งภายในประเทศและระดับสากล

aphondaworathan