http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

โครงการติดตั้ง Solar Rooftop หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์


ชื่อโครงการ : โครงการติดตั้ง Solar Rooftop หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์
ชื่อองค์กร : บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร แปรรูป (ผลไม้)
เว็บไซต์ : www.sunshine.co.th
รูปแบบโดยย่อ :
โครงการ Solar Rooftop ได้ทำการติดตั้งโดยบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จํากัด (มหาชน) ด้วยงบประมาณในการลงทุนติดตั้งในครั้งนี้ มูลค่า 16.9 ล้านบาท และได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมการลงทุน BOI ในรูปแบบหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% ของเงินลงทุน ในระยะเวลา 3 ปี
รายละเอียด :

บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2535 บนหลักการพื้นฐานที่เรียบง่าย คือ การทำงานร่วมกันดุจครอบครัว เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ โดยผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ซึ่งวัตถุดิบส่วนใหญ่ได้มาจากเกษตรกรในพื้นที่ จ.จันทบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงเป็นหลัก โดยบริษัทมีพื้นที่การผลิต ขนาด 9,299 ตร.ม. ใน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ทางบริษัท ซันไชน์ฯ ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท ในการจัดการด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่ดี จนได้รับมาตรฐานการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น
1. ใบรับรอง Green Industry ระดับที่ 3 `การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบ
2. ISO 50001 : 2011 ระบบการจัดการพลังงาน มาใช้ในการบริหารจัดการพลังงานภายในองค์กรตามวงจร PDCA
3. โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม แสดงถึงเจตนารมณ์การจัดการด้านมลภาวะอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
4. ระบบบำบัดน้ำเสีย โดยการนำเอาน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว มาใช้ในโรงงาน เช่น รดน้ำต้นไม้, ล้างพื้นถนน เป็นต้น
5. การควบคุมการใช้งาน Heat Reclaim ในระบบน้ำร้อน Freeze dry เพื่อลดการใช้งานจาก Heater

สืบเนื่องจากการขยายกำลังการผลิต จึงทำให้มีสัดส่วนในการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ทางโรงงานจึงได้รวบรวมข้อมูลในการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง ระดมความคิดเห็นกับทีมอนุรักษ์พลังงานว่าเราจะช่วยลดต้นทุนในด้านพลังงานของโรงงานได้อย่างไร จึงเป็นที่มาของการเริ่มโครงการ Solar Rooftop ขึ้นในปี พ.ศ. 2561 ได้ทำการติดตั้งโดยบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จํากัด (มหาชน) ด้วยงบประมาณในการลงทุนติดตั้งในครั้งนี้ มูลค่า 16.9 ล้านบาท และได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมการลงทุน BOI ในรูปแบบหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% ของเงินลงทุน ในระยะเวลา 3 ปี เราได้ติดตั้งระบบผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ขนาด 594.00 กิโลวัตต์ และในปีที่ผ่านมาเราใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ 8,772,280 หน่วย/ปี (ประมาณแปดล้านเจ็ดแสนล้านหน่วยต่อปี) คิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านพลังงานประมาณ 31,382,591.46 บาทต่อปี (สามสิบเอ็ดล้านบาทต่อปี) และการติดตั้ง Solar Rooftop จะช่วยให้บริษัทฯ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ถึง 797,500 กิโลวัตต์ (kWh)/ปี คิดเป็นเงินโดยเฉลี่ยประมาณ 3,190,000 บาท/ปี ในการติดตั้งครั้งนี้เราสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 447,397 กิโลกรัม/ปี เท่ากับการปลูกต้นไม้ยืนต้นจำนวน 49,711 ต้น/ปี เนื่องในโอกาสนี้ ทางบริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดโครงการ Solar Rooftop ในวันนี้ ทางบริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างพลังงานสีเขียว รักษาสิ่งแวดล้อม Sunshine Saves The Word เพื่อเป็นการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องสืบไป

10-12-2019 15:52

aphondaworathan