http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

แคนนอนส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ปี 2563


ชื่อโครงการ : แคนนอนส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ปี 2563
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ๊นเตอร์ แฟ็ก สแกนเนอร์ กระดาษปริ้นรูป
เว็บไซต์ : -
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานอยุธยา) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ปี 2563 โดยพนักงานจิตอาสาของบริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานร่วมกับหน่วยงานราชการ เทศบาลตำบลปราสาททอง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายงานช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และฝ่ายงานด้านความปลอดภัยของ บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานอยุธยา) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ปี 2563 โดยพนักงานจิตอาสาของบริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงานร่วมกับหน่วยงานราชการเทศบาลตำบลปราสาททอง, ประชาชนชุมชน ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 150 คน โดยการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพแข็งแรง รวมทั้งอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง โดยบริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด ได้สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 50 ชุด และยาสามัญจำนวน 100 ชุด ฝ่ายงาน CSR ขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ช่วยแบ่งปันน้ำใจ โดยมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ เราหวังและเชื่อว่ากิจกรรมนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้สังคมให้น่าอยู่ สร้างความรัก ความสามัคคี โดยรอบของชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้สังคมพัฒนาอย่างยั่งยืน แล้วพบกันในกิจกรรมครั้งถัดไปนะค่ะ

25-02-2020 16:09

aphondaworathan