http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

แคนนอนอนุรักษ์แหล่งน้ำและการใช้ประโยชน์จากการแปรรูปผักตบชวาอย่างยั่งยืน


ชื่อโครงการ : แคนนอนอนุรักษ์แหล่งน้ำและการใช้ประโยชน์จากการแปรรูปผักตบชวาอย่างยั่งยืน
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ๊นเตอร์ แฟ็ก สแกนเนอร์ กระดาษปริ้นรูป
เว็บไซต์ : -
รูปแบบโดยย่อ :
กลุ่มบริษัทแคนนอนในประเทศไทย นำโดย บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมเพื่อลดปัญหาผักตบชวา ซึ่งเป็นวัชพืชที่สร้างปัญหากับแหล่งน้ำในชุม เช่น ปํญหาน้ำท่วมเพราะผักตบชวาปิดกั้นทางเดินน้ำเป็นต้น
รายละเอียด :

กลุ่มบริษัทแคนนอนในประเทศไทย นำโดย บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมเพื่อลดปัญหาผักตบชวา ซึ่งเป็นวัชพืชที่สร้างปัญหากับแหล่งน้ำในชุม เช่น ปํญหาน้ำท่วมเพราะผักตบชวาปิดกั้นทางเดินน้ำเป็นต้น

โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และชุมชุน ดำเนินโครงการ “กิจกรรมอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ” ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ต่อมาปี 2561 บริษัทฯ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเทศบาลปราสาททอง อ.บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา ผลิตปุ๋ยชีวภาพและแก๊สหุงต้มจากผักตบชวา ปี 2562 บริษัทฯ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนับสนุนให้ชุมชนใช้ประโยชน์จากผักตบชวาโดยการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้กับชุมชน เช่น กระดาษสา จาน และเส้นใยจากผักตชวา ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองเครือบุญ อ.ภาชี จ. พระนครศรีอยุธยา

ในปีนี้ บริษัทฯได้ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเส้นใยจากผักตบชวาด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production) ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองเครือบุญ ให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal : SDGs)

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทแคนนอนในประเทศไทย ได้มีการนำเสนอที่มาของโครงการและความคืบหน้าของโครงการฯ พร้อมทั้งมอบผลิตภัณฑ์กล้องดิจิตอล เครื่องพริ้นเตอร์อิงค์เจ็ท เครื่องพริ้นเตอร์เลเซอร์ พร้อมหมึกพิมพ์ครบชุดจากแคนนอน ให้แก่สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษา วิจัย พัฒนา และจัดทำคู่มือการปรับปรุงฯ ในโครงการดังกล่าว โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล กิตติศุภกร นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบ ณ คณะกรรมวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

28-08-2020 08:38

aphondaworathan