http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

แคนนอนอนุรักษ์น้ำ และการใช้ประโยชน์จากผักตบชวาอย่างยั่งยืน ปีที่5


ชื่อโครงการ : แคนนอนอนุรักษ์น้ำ และการใช้ประโยชน์จากผักตบชวาอย่างยั่งยืน ปีที่5
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ๊นเตอร์ แฟ็ก สแกนเนอร์ กระดาษปริ้นรูป
เว็บไซต์ : -
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัทแคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคม ภายใต้ โครงการ แคนนอนอนุรักษ์น้ำ และการใช้ประโยชน์จากผักตบชวาอย่างยั่งยืน ปีที่5
รายละเอียด :

แคนนอนดำเนินธุรกิจ ควบคู่การดูแลสังคม สิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกับชุมชน โดยมีการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานกับชุมชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม การรักษาสิ่งแวดล้อม และคงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่น ด้วยผักตบชวาเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาลำคลองตื้นเขิน แหล่งน้ำเน่าเสีย และระบบนิเวศถูกทำลาย

จากปัญหานี้ บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการในการจัดการผักตบชวาร่วมกับท้องถิ่นและการจัดทำ MOU พัฒนาแหล่งน้ำร่วมกับเทศบาลปราสาททอง ในการนำผักตบชวามาทำเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพและก๊าซชีวภาพให้กับชุมชน เพื่อเป็นการเสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงจัดโครงการ “แคนนอนอนุรักษ์น้ำ และการใช้ประโยชน์จากผักตบชวาอย่างยั่งยืน ปีที่5” โดยเราจะร่วมกันทำความสะอาด กำจัดผักตบชวาในคลอง และนำผักตบชวาไปทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัวของชุมชน เพื่อส่งเสริมการลด ละ เลิกการใช้ปุ๋ยเคมี ให้ชุมชมหันมาทำการเกษตรแบบอินทรีย์ ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมต่อไปอีกด้วย

03-09-2020 09:19

aphondaworathan