http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน : โครงการ BWG ใส่ใจผู้สูงอายุ ปีที่ 9


ชื่อโครงการ : เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน : โครงการ BWG ใส่ใจผู้สูงอายุ ปีที่ 9
ชื่อองค์กร : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : ผู้ให้บริการด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องครอบคลุมการบริหารจัดการกากฯ ได้รับการอนุญาตดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบำบัด / กำจัด กากอุตสาหกรรมทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย ได้แก่การบำบัด การกำจัด (ฝังกลบ) และการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ด้านพลังงานทดแทน
เว็บไซต์ : www.betterworldgreen.com
รูปแบบโดยย่อ :
การ วัด ตรวจสุขภาพแก่ผู้สูงอายุทั้งทางด้านสายตา พร้อมทั้งตัดมอบแว่นสายตาฟรีให้กับผู้สูงอายุมีมีปัญหาทางด้านสายตา โดยครั้งนี้มีผู้สูงอายุในโครงการกว่า 100 ท่านที่เข้าร่วม โครงการนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 9 ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม บริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี
รายละเอียด :

ปัจจุบันผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและมีปัญหาทางสุขภาพ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ การดูแลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและใจที่ดีนั้นเป็นเป็นเรื่องสำคัญ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยเฉพาะปัญหาสายตาและการมองเห็นของผู้สูงอายุก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เป็นสาเหตุให้ไม่สามารถทำกิจกรรมในชีวิต ประจำวันได้ ดังนั้นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถมองเห็นอย่างมีคุณภาพ สามารถประกอบกิจกรรมประจำวันได้ด้วยตนเอง จะทำให้ลดภาวะในเรื่องการพึ่งพาบุคคลอื่น ทำให้อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

การจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้คำปรึกษา ตรวจวัดสายตาและจัดหาแว่นตาให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางด้านสายตาพร้อมให้ความรู้ในการดูแลรักษาดวงตาของผู้สูงอายุในพื้นที่ฯ โดยมีการวัด ตรวจสุขภาพแก่ผู้สูงอายุทั้งทางด้านสายตา พร้อมทั้งตัดมอบแว่นสายตาฟรีให้กับผู้สูงอายุมีมีปัญหาทางด้านสายตา โดยครั้งนี้มีผู้สูงอายุในโครงการกว่า 100 ท่านที่เข้าร่วม โครงการนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 9 ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม บริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี

29-09-2020 16:47

aphondaworathan