http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

เอจีอี เดินหน้าขยายพื้นที่ สร้างต้นแบบ ธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำในชุมชน


ชื่อโครงการ : เอจีอี เดินหน้าขยายพื้นที่ สร้างต้นแบบ ธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำในชุมชน
ชื่อองค์กร : บริษัท เอเชียกรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : ประกอบกิจการด้านการจัดจำหน่ายถ่านหินสะอาด (Clean Coal) คุณภาพสูง จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยถ่านหินที่จำหน่ายส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย
เว็บไซต์ : www.agecoal.com
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในชุมชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการ เอจีอี รักชุมชน รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมสร้างต้นแบบชุมชนน่าอยู่ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 7 ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด :

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอนครหลวง จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในชุมชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการ เอจีอี รักชุมชน รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมสร้างต้นแบบชุมชนน่าอยู่ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

โดยมีกิจกรรม บรรยายให้ความรู้เรื่องการจัดการทรัพยากรน้ำในชุมชน , สาธิตวิธีการทำธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) , แนวทางการบริหารจัดการน้ำจากธนาคารน้ำใต้ดินมาใช้ประโยชน์ โดยใช้จักรยานสูบน้ำประหยัดพลังงาน , การใช้ถังหมักรักษ์โลกในครัวเรือน และช่วงท้ายของกิจกรรมได้ร่วมกันทำธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในชุมชน สร้างต้นแบบชุมชนน่าอยู่ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาน้ำท่วมขังและภัยแล้งในพื้นที่ เพิ่มความชุ่มชื้นในดิน ลดปริมาณน้ำเสีย ลดการเกิดโรคระบาดในชุมชน

ซึ่งมี นางปริยานุช สาริกา พัฒนาการอำเภอนครหลวง นางนิตยา สุคันธพฤกษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ตำบลบ้านชุ้ง นายไพศาล ใจเบิกบาน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลบ้านชุ้ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้านและสมาชิกชุมชน หมู่ 7 ตำบลบ้านชุ้ง เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 40 คน ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 7 ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบัน เอจีอี ได้ร่วมสร้างต้นแบบธนาคารน้ำใต้ดิน แล้ว จำนวน 5 จุด ในพื้นที่อำเภอนครหลวง ได้แก่ ตำบลบางพระครู ตำบลแม่ลา ตำบลพระนอน ตำบลนครหลวง และตำบลบ้านชุ้ง และยังคงเดินหน้า ร่วมสร้างต้นแบบชุมชนน่าอยู่ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่อำเภอนครหลวงต่อไป

01-10-2020 16:43

aphondaworathan