http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

แคนนอนช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ชื่อโครงการ : แคนนอนช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ๊นเตอร์ แฟ็ก สแกนเนอร์ กระดาษปริ้นรูป
เว็บไซต์ : -
รูปแบบโดยย่อ :
ด้วยบริษัทแคนนอน ได้ดำเนินธุรกิจ ตามปรัชญา “เคียวเซ” คือการดำรงอยู่และทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีต่อมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีการทำกิจกรรมร่วมกับสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียด :

จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนจำนวนมากในชุมชน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในภาวะตกงาน และต้องดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ทำให้ขาดรายได้ในการช่วยเหลือจุนเจือครอบครัว

บริษัทฯ ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนบ้านหว้านี้ ขออาสาช่วยเหลือในเบื้องต้นเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงได้จัดโครงการแคนนอน ช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ขึ้น โดยการมอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจให้ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ จำนวน 100 ชุด

ทั้งนี้ บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การช่วยเหลือสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา ในพื้นที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับความเดือดร้อน จะช่วยให้บรรเทาทุกข์และดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมาก โดยภายในถุงยังชีพประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง นมและน้ำดื่ม เป็นต้น

11-12-2020 09:40

aphondaworathan