http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

AGE หนุนชุมชนสร้างหมู่บ้านต้นแบบการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน


ชื่อโครงการ : AGE หนุนชุมชนสร้างหมู่บ้านต้นแบบการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน
ชื่อองค์กร : บริษัท เอเชียกรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (ขนส่งทางน้ำ – ขนส่งทางบก – ท่าเรือ – คลังสินค้า ) แบบครบวงจร
เว็บไซต์ : www.agecoal.com
รายละเอียด :

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด(มหาชน) หรือ AGE และบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา และชุมชนหมู่ 1 และ หมู่ 2 ตำบลแม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินโครงการผสานความร่วมมือ ขับเคลื่อนโครงการประชารัฐร่วมใจจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้กิจกรรมจังหวัดสะอาด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีเป้าหมายนำร่อง 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านท่าใหญ่ หมู่ 1 และ บ้านแม่ลา หมู่ 2 ตำบลแม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในชุมชน และร่วมสร้าง "หมู่บ้านต้นแบบการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน”

ทั้งนี้โครงการผสานความร่วมมือ ขับเคลื่อนโครงการประชารัฐร่วมใจจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้กิจกรรมจังหวัดสะอาด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี 2563 ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกันยายน 2564 โดยมีกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างยั่งยืนแก่หมู่บ้านนำร่องด้านการคัดแยกขยะ อาทิเช่น การให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน การส่งเสริมการใช้ถังหมักรักษ์โลก กิจกรรมน้ำมันเก่าแลกน้ำมันใหม่ กิจกรรมกล่องยูเอชทีแลกของ กิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่ เพื่อกระตุ้นสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมในชุมชนในพื้นที่ เพื่อร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและผลักดันให้เกิดหมู่บ้านต้นแบบการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

16-01-2021 14:57

aphondaworathan