http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

โคเวสโตร ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนของเยาวชนไทย


ชื่อโครงการ : โคเวสโตร ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนของเยาวชนไทย
ชื่อองค์กร : บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : .
เว็บไซต์ :
รูปแบบโดยย่อ :
โคเวสโตร ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนของเยาวชนไทย นำทีมผู้ชนะเลิศโครงการ Covestro Innovation Design Contest ทัศนศึกษาดูงานที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
รายละเอียด :

เมษายน 2564: บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน พาทีมผู้ชนะเลิศการแข่งขันโครงการการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรม Covestro Innovation Design Contest (IDC) ซึ่งเป็นนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ชนะการประกวดในหัวข้อ “Fun Lesson” ไปทัศนศึกษาที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (National Metal and Materials Technology Center – MTEC)

โดยได้รับเกียรติจาก ดร. พัชรี ลาภสุริยกุล นักวิจัย หน่วยวิจัยโพลิเมอร์และคณะ ให้การต้อนรับและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและการสร้างขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีวัสดุโพลิเมอร์ ซึ่งทางศูนย์ฯ ทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมศักยภาพของการผลิตชิ้นงานในอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศไทย โดยคณะนักศึกษาฯ ยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆในการทำงานวิจัยอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนแนวคิดเชิงนวัตกรรมที่โคเวสโตรจัดขึ้นเป็นเวลารวม 3 วัน

27-04-2021 13:34

aphondaworathan