http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

พลังงานสีขาว เพื่อโลกสีเขียว


ชื่อโครงการ : พลังงานสีขาว เพื่อโลกสีเขียว
ชื่อองค์กร : แคนนอน (ไทยแลนด์)
เกี่ยวกับองค์กร :
เว็บไซต์ :
วัตถุประสงค์ : เพื่อร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม และลดปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นควบคู่กับวิกฤติพลังงานในปัจจุบัน
สถาที่ : โรงเรียนในชนบททั่วทุกภาค ของประเทศไทย
รูปแบบโดยย่อ :
แคนนอนมอบกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่ โรงเรียนในชนบททั่วทุกภาค ของประเทศไทย
รายละเอียด :

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม และปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นควบคู่กับวิกฤติพลังงานในปัจจุบัน แคนนอนจึงได้ริเริ่ม?โครงการพลังงานสีขาว เพื่อโลกสีเขียว? มอบกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่ โรงเรียนในชนบททั่วทุกภาค ของประเทศไทย พลังงานสะอาดที่ได้จากกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้านี้ สามารถนำไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในห้องสมุดของโรงเรียน โดยแคนนอนจะพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดให้เป็น ?ห้องสมุดพลังงานสีขาว โดยแคนนอน? ซึ่งสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้าให้แก่โรงเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ รักการอ่าน และใช้เวลาในห้องสมุดมากขึ้น นอกจากนี้กังหันลมยังทำหน้าที่เป็นเสมือนสื่อการเรียนการสอน ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นประสบการณ์จริง สำหรับนักเรียนและชุมชนได้อีกด้วย ทั้งนี้เทคโนโลยีกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าที่แคนนอนใช้เป็นเทคโนโลยีของคนไทย ที่พัฒนาโดยกลุ่มกังหันลมผลิตไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จากความสำเร็จของ โครงการ ?พลังงานสีขาว เพื่อโลกสีเขียว? ที่ แคนนอน ได้จัดขึ้น ในปี 2551 ? 2552 ซึ่งสามารถดำเนินการติดตั้งกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่โรงเรียนในภูมิภาค ต่างๆ 15 แห่ง ตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ ดังนั้นในปี 2553 นี้ แคนนอนจึงได้สานต่อโครงการ ด้วยการมอบกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าแก่โรงเรียนในชนบท เพิ่มขึ้นอีกอีก 4 แห่ง ใน 4 ภูมิภาค เพื่อให้ได้ยอดรวมโรงเรียนทั้งหมดเป็น 19 แห่ง ได้แก่ ?ภาคใต้ โรงเรียนบ้านชายทะเล ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ?ภาคตะวันออก โรงเรียนวัดบางปิดล่าง ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด ?ภาคเหนือ โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ. ตาก ?ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านบุฮม ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย


aphondaworathan