http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

โกชอ จัดให้!!! ปันน้ำใส ให้ท้ายเหมือง


ชื่อโครงการ : โกชอ จัดให้!!! ปันน้ำใส ให้ท้ายเหมือง
ชื่อองค์กร : บริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด (GOLD SHORES CO., LTD.)
เกี่ยวกับองค์กร : ดำเนินกิจการผลิต เเละจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่จังหวัดพังงา-ภูเก็ต
เว็บไซต์ :
วัตถุประสงค์ : เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนในตำบลโคกกลอย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ที่ประสบภัยเเล้ง ขาดเเคลนน้ำประปาในการอุปโภค-บริโภค
ระยะเวลา : 140 วัน
สถาที่ : ตำบลโคกกลอย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
รูปแบบโดยย่อ :
โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและสนับสนุนน้ำดิบ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาบรรเทาทุกข์จากภัยแล้งของประชาชนในอำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
รายละเอียด :
บริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด ได้รับการประสานงานติดต่อจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง (การประปาส่วนภูมิภาค เขต 4)ขอการสนับสนุนน้ำดิบจากขุมน้ำของบริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาบรรเทาทุกข์ของประชาชนในอำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงาในช่วงฤดูเเล้งนี้ โดยได้มีการดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในวันที่ 3 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา เเละดำเนินการสูบน้ำจริงวันที่ 10 เมษายน 2558 เเละจะดำเนินการสูบน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของประชาชนตลอดช่วงฤดูเเล้งนี้

aphondaworathan