http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

กรุงเทพธนาคม : โครงการ “KT อาสาทำความดีเพื่อทำความสะอาดวัดแลและปรับภูมิทัศน์” วัดเศวตฉัตร เขตคลองสาน


ชื่อโครงการ : กรุงเทพธนาคม : โครงการ “KT อาสาทำความดีเพื่อทำความสะอาดวัดแลและปรับภูมิทัศน์” วัดเศวตฉัตร เขตคลองสาน
ชื่อองค์กร : บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด วิสาหกิจกรุงเทพมหานครที่บริหารจัดการดูแลระบบสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อมและระบบขนส่งมวลชน
เว็บไซต์ : http://www.thanakom.co.th/thanakom/
รูปแบบโดยย่อ :
KT นำจิตอาสาทำความสะอาด-ปรับภูมิทัศน์วัดเศวตฉัตร รองรับการอนุบาลต้นไม้จากโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง และปลูกในสถานที่วิปัสสนาริมแม่น้ำเจ้าพระยา
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด จัดโครงการ “KT อาสาทำความดีเพื่อทำความสะอาดวัดและปรับภูมิทัศน์” วัดเศวตฉัตร เขตคลองสาน เนื่องจากการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง (สถานีกรุงธนบุรี ถึง สำนักงานเขตคลองสาน) ทางโครงการฯจึงได้ทำการรื้อย้ายต้นไม้ในพื้นที่แนวก่อสร้างรถไฟฟ้า นำมาอนุบาลและปลูกยังวัดเศวตฉัตร เพื่อสร้างเป็นสถานที่วิปัสสนาริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทางบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอิงอาศัยและเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน รวมถึงการปลูกจิตสำนึกของพนักงานในการเป็นจิตอาสาร่วมกับภาคีเครือข่าย ระหว่างบวรสถาน บ้าน วัด โรงเรียน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จะร่วมกันทำประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือสังคมส่วนรวมโดยเน้นประโยชน์สาธารณะ

โดยการดำเนินโครงการในครั้งนี้ได้มีภาคีเครือข่ายซึ่งประกอบด้วย สำนักงานเขตคลองสาน , กองทัพบก , วัดเศวตฉัตร , โรงเรียนวัดเศวตฉัตร , ชุมชนวัดเศวตฉัตร , บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด , บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล๊อปเม้นต์ จำกัด ร่วมกันทำความสะอาดหอระฆังวัดเศวตฉัตร ลานศาลาบูรพาจารย์ ห้องน้ำกุฏิเจ้าอาวาส เพื่อให้เกิดความสะอาดภายในวัด สร้างประโยชน์เพื่อสังคมและชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ให้วัดมีภูมิทัศน์สวยงามเหมาะแก่การอนุบาลต้นไม้มากยิ่งขึ้น

26-12-2018 11:08

aphondaworathan